ZORICA ŠPITAL
Višja delovna terapevtka
03 89 88 411


Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posameznika razume kot kompleksno, dejavno bitje, ki se nenehno vključuje v raznovrstne dejavnosti. Te potekajo v najrazličnejših okoliščinah in okoljih.
Delovna terapija skupaj s posameznikom, na podlagi njegovih želja in potreb glede vsakodnevnega delovanja, išče najučinkovitejše strategije za polno življenje.

Delovna terapija posamezniku pomaga, da:

  • se lahko vključuje v vsakodnevne življenjske dejavnosti na vseh področjih človekovega delovanja (skrb zase in druge; izobraževanje in delo; prosti čas);
  • pri opravljanju teh dejavnosti dosega čim večjo samostojnost, varnost in učinkovitost;
  • z načinom izvajanja teh dejavnosti preprečuje ali zmanjšuje nastanek poškodb in bolezni.

Delovna terapija torej posamezniku omogoča, da s pomočjo vključevanja v raznovrstne dejavnosti dosega, ohranja in povečuje svoje zdravje in dobro počutje.

Delovni terapevt izobražuje, svetuje in uporablja različne rehabilitacijske tehnike, ki temeljijo na ohranjanju in izboljšanju vseh tistih spretnosti (groba, fina motorika, moč, vzdržljivost, koncentracija, pomnjenje…), ki pripomorejo k čim višji stopnji samostojnosti in zadovoljnosti starostnika. Delovni terapevt posamezniku pomaga dosegati njegove cilje, vezane na te dejavnosti, ne glede na njegovo stopnjo zmožnosti funkcioniranja oz. izvajanja posameznih dejavnosti. Pri tem upošteva in po potrebi izkoristi tudi fizično in socialno okolje, v katerih dejavnosti potekajo.
Delovno terapevtska obravnava v Domu za varstvo odraslih Velenje (v nadaljevanju: dom) zajema:

– učenje, trening dnevnih aktivnosti;

– učenje posedanja, obračanja, presedanja, premagovanje razdalje s ciljem (iti na kavo, obiskati soseda);

– nameščanje in učenje pravilnega posedanja v postelji med hranjenjem;

– tehnike nevrološke obravnave;

– aktivnosti za izboljšanje funkcije roke;

– izdelavo pripomočkov;

– izvedbo terapevtskih aktivnosti za osebe z demenco (temeljijo na vzdrževanju obstoječega stanja in maksimalni vključenosti osebe);

– izobraževanje za svojce, osebje;

– organizacijo družabnih dogodkov.

 

Delovna terapija stremi h kvalitetnejšemu življenju ljudi in njihovemu dobremu počutju, zato k vsakemu posamezniku pristopa individualno in ga obravnava celostno.

 

Delovno terapevtska obravnava obsega:

  • analizo potreb stanovalca,
  • načrtovanje delovne terapije in aplikacijo ustrezne aktivnosti,
  • delovno terapevtsko obravnavo (izvajanje in nadzor nad izvedbo),
  • dokumentiranje obravnave in
  • sledljivost opravljenih storitev.

 

Pri tem morata biti cilj in namen jasno zastavljena. Načrtuje se s pomočjo delovno terapevtskih testov (Barthel, polstrukturirani intervju, intervju, KTSA…). Izbrana aktivnost, ki stanovalcu predstavlja ključni problem, mora biti izpostavljena s strani stanovalca, ali v primeru, da gre za stanovalca z demenco, s strani svojcev ali lečečega zdravnika.

Stanovalce v delovni terapiji obravnavamo na dva načina:

  • individualno,
  • skupinsko.

 

Ob prihodu v dom se stanovalcu posvetimo individualno in sodelujemo pri izdelavi individualnega načrta zanj.

Stanovalcem in njihovim sorodnikom smo dosegljivi od ponedeljka do petka v dopoldanskem času.