CVETKA HRIBAR
univ. dipl. socialna delavka, višja svetovalka
03 89 88 408, Mobitel: 051 608 218
ANJA ZALJUBERŠEK
univ. dipl. socialna delavka
03 89 88 425, Mobitel: 031 746 323

»Kakovost, dostojanstvo in sodelovanje – to smo mi v hiši s srcem!«

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, ki je namenjena izvajanju socialne preventive in vodenju upravičencev.

Strokovna naloga socialne službe je, da ravnamo z ljudmi spoštljivo in tako prispevamo k njihovemu samospoštovanju in dostojanstvu.

Postopek izvajanja institucionalnega varstva zahteva strokovno pripravo starostnika na domsko varstvo, saj je vsak korak v življenju odločen šele takrat, ko smo nanj pripravljeni.

Vsa prizadevanja socialne službe so podrejena samo enemu in edinemu cilju, da bi za vsakega uporabnika našli obliko bivanja in aktivnega soustvarjanja v domu. Pri svojem delu se socialna delavka opira na metode socialnega dela: svetovanje, obravnava (individualna, skupinska), intervencija, zastopanje.

Prvi stik z bodočimi uporabniki se skoraj vedno zgodi takrat, ko uporabnik sam ali ob pomoči sorodnikov ne zmore več zadostno poskrbeti za vsakodnevne potrebe in lastno varnost. V ta sklop sodi tudi prva socialna pomoč, ki zajema pripravo starostnika na domsko varstvo, predstavitev doma in aktivnosti v domu ter pomoč pri urejanju sprejemne dokumentacije.

Vsi v domu si prizadevamo za dobro povezovanje z ožjim in širšim družbenim okoljem v želji, da našim uporabnikom zagotovimo čim bolj kvalitetno in strokovno ustrezno oskrbo.

Socialno delo v domu je razdeljeno na čas pred prihodom uporabnika v dom, čas bivanja uporabnika v domu in čas odhoda uporabnika iz doma (premestitev v drug dom, vrnitev v domače okolje ali smrt).

Spremljanje uporabnika v vseh omenjenih fazah  zahteva razumevanje doživljanja starosti, ugotavljanje funkcionalnih sposobnosti, prepoznavanje potreb, mobilizacijo moči in sposobnosti uporabnika, zagotavljanje varnosti, sprejetosti  in spoštovanja. Vključuje delo in sodelovanje s sorodniki uporabnikov in sodelavci.

Socialno delo je usmerjeno v pomoč uporabnikom pri:

  • pomoči pri uveljavljanju pravice institucionalnega varstva,
  • prilagajanju na novo okolje,
  • reševanju osebnih stisk in težav,
  • uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
  • pomoč pri uveljavljanju pravic iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
  • vključevanju v različne aktivnosti v domu,
  • urejanju statusnih vprašanj,
  • izboljšanju odnosov s sostanovalci in zaposlenimi doma.

Pomembno je svetovalno delo, vzpostavljanje odnosa med uporabniki, sorodniki, zaposlenimi in širšo socialno mrežo, vzpostavljanje in širjenje socialne mreže v okviru doma, nudenje suporta vsem vpletenim, pomoč pri iskanju najboljših rešitev v konfliktnih situacijah, negovanje prostovoljnega dela.

Vsekakor pa se socialni delavki trudiva, da skupaj s stanovalci kreirava kar najbolj ugodne rešitve, ki peljejo v zadovoljstvo naših stanovalcev.